2498 || Shreepad Rajam Sharanam Prapadhye|| ॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥

Click here to edit subtitle

Sripada Srivallabha (Telugu: శ్రీపాద శ్రీవల్లభ) was an Indian guru of Dattatreya tradition (sampradaya) who is regarded as the first incarnation of Lord Dattatreya. He was born and lived in Pithapuram, a town in present-day Andhra Pradesh in India. He is considered one of the first complete Avatars (incarnations) of the deity Dattatreya in Kali Yuga.

The grandparents of Sreepada Sreevallabha actually belonged to the Malayadri village of Guntur District in the Palnadu area of Andhra Pradesh state in India. Malladi Bapanna Avadhanulu of Harithasa gothra is the maternal grandfather of Sripada. His wife Rajamamba also belonged to a scholar’s family. Her brother was Malladi Sridhara avadhanlu belonged to the same place.


Once the two scholars went to ‘Ainavilli’ a remote area in Godavari mandal, and there they conducted a yagna where they actually made Lord Ganapati appear during the time of Poornahuti, which was witnessed by all the people who attended the ‘yagna’. Lord Ganapati had received the Poornahuti with his trunk and to the astonishment of all the people, disclosed that he will take birth as Sripada Srivallabha on Ganesh Chaturdhi. Later both the scholars went to Pithapuram village and settled there.


It is believed that the Avatar Sripada Srivallabha is 'Chiranjeevi' (immortal) and that he took 'Jalsamadhi' in Kuravapura or Kurugaddi, a river island on river Krishna near Raichur, Karnataka. He disappeared since then as a human but still exists in 'Tejorup' (in Pure energy form)

Sometime after Vallabha disappeared, a Brahmin named Vallabhesh vowed to go to Kuravapur and feed 1,000 Brahmins if he earned more than his usual profit. Near Kuravapur, he encountered bandits in disguise who robbed and beheaded him. Vallabha suddenly appeared from nowhere and killed the bandits with his Trishula; one, who appealed to the saint as Shiva, was spared. Vallabha asked him to reattach Vallabhesh's severed head to his body and brought him back to life. Vallabhesh Brahmin completed his vow and became a disciple of Sripada Srivallabha.

Vallabhesh Brahmin is considered the mula-purush (founder) of the Hedgewar family. K. B. Hedgewar, founder of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), was a ninth-generation descendant of Vallabhesh.


Lord SRIPADA SRIVALLABHA is the first and foremost incarnation (Avatar) of Jagatguru Sri DATTATREYA, took place in 1320 AD. at Srikshetra PITHAPURAM. SRIPADA SRIVALLABHA is the most powerful and capable in destroying the difficulties, losses, miseries and obstacles occuring in the developments of His dedicated devotees. The aim of SRIPADA SRIVALLABHA′S incarnation is to bless Maha Siddhas, Maha Yogis and to uphold Dharma through them in the Universe. 

।। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ।।

श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ग्रंथाच्या प्रत्येक अध्याय-पठणाचे फल

अध्याय :: पठण केल्याने फल

1 घरात शांती नांदते सुखाची प्राप्ति

2 मन:क्लेश निवारण

3 नागदोष निवारण, संतान-प्रतिबंधक-दोष निवारण

4 मुलीना योग्य वर प्राप्ति, गुरुनिन्दा-दोष-निवारण

5 विघ्न दूर होण्यास, देवता कोपापासून मुक्ती

6 पितृ शापापसून निवृत्ती

7 अज्ञान निवृत्ती, विवेक प्राप्ति

8 संतानप्राप्ती, लक्ष्मी-कृपा-कटाक्ष लाभ

9 प्रारब्ध-कर्म-नाश

10 दौर्भाग्य-नाश

11 दुर्गुणापासून मुक्ती

12 शरीरारोग्य प्राप्ति

13 यवसाय वृद्धी, पशु- वृद्धी

14 आपदा-निवारण, उत्साह- वृद्धी

15 अकारण कलह निवारण, पूर्व जन्म कृत दोष निवारण

16 धनाकर्षण- शक्ती - वृद्धी

17 सिध्द पुरुषांचे आशिर्वाद

18 पापकर्मांचा नाश, भाग्य वृद्धी

19 मानसिक क्लेश निवारण

20 कष्ट-नष्ट-निवारण

21 अध्यात्मिक लाभ, पुण्य वृद्धी

22 कर्मदोष निवारण

23 ऐश्वर्य-प्राप्ति

24 दांपत्य-सुख

25 आर्थिक समस्या दूरिकरण

26 दुर्दैव नाश, सत्संतान-प्राप्ति

27 ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति

28 विवाह अनुकूल व शीघ्र होण्यास

29 पितृ देवतांचे आशिर्वाद

30 उज्वल भविष्य होण्यास

31 विद्या, ऐश्वर्य यांची प्राप्ती

32 सद्गुरु कृपाकटाक्ष प्राप्ति साठी

33 अनुकुल विवाह होण्यास

34 ऋण मोचानासाठी

35 वाक्सिध्दी साठी

36 अनुकूल दाम्पत्य जीवना साठी

37 जीवनात स्थैर्य

38 आत्मस्थैर्य

39 सर्प दोष-निवारण

40 असाध्य कार्यात यश मिळण्या साठी

41 लोकनिन्दा-परिहारार्थ

42 हरवलेले मूल सापडण्यास

43 अष्टैश्वर्य प्राप्ति साठी

44 उज्वल भविष्या साठी

45 सर्व क्षेत्रात वृद्धी

46 त्वरित विवाह साठी

47 सर्व शुभफल मिळण्यास

48 आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु यांना चारी पुरुषार्थ सिध्दी साठी

49 समस्त कर्म-दोषापासून निवृत्ती

50 गुरुनिन्दा केल्यामुळे आलेले दारिद्रय दूर होण्यास

51 जलगंडादिकापासून रक्षण

52 सर्व समस्या अप्रयत्नाने दूर होतील

53 महापाप-ध्वंस होण्यास

।। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा ।।

॥श्री सिद्धमंगल स्तोत्र॥ 
॥ श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये ॥ 

श्री मदनंत श्रीविभुषीत अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥१॥ 

श्री विद्याधारी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥२॥ 

माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥३॥ 

सत्यऋषीश्र्वरदुहितानंदन बापनाचायँनुत श्रीचरणा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥४॥ 

सवितृ काठकचयन पुण्यफला भारद्वाजऋषी गोत्र संभवा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥५॥ 

दौ चौपाती देव लक्ष्मीगण संख्या बोधित श्रीचरणा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥६॥ 

पुण्यरुपिणी राजमांबासुत गभँपुण्यफलसंजाता । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥७॥ 

सुमतीनंदन नरहरीनंदन दत्तदेव प्रभू श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥८॥ 

पीठिकापुर नित्यविहारा मधुमतीदत्ता मंगलरुपा । 
जय विजयीभव, दिग्विजयीभव, श्रीमदखंङ श्री विजयीभव ॥९॥ 

॥ श्रीपादराजम् शरणम् प्रपद्ये॥

How to Reach Pithapuram (Janma Sthal of Sreepad Prabhu):

॥  श्रीपादराजं  शरणं  प्रपद्ये  ॥

॥  दिगंबरा  दिगंबरा  श्रीपाद  श्रीवल्लभ  दिगंबरा  ॥  

ॐ  सर्वजगद्रक्षाय  गुरु  दत्तात्रेयाय  श्रीपाद  श्रीवल्लभ  परमात्मने  नम:


Amazon Kindle eBook for  "Shrepad Shree Vallabh Charitramrut English"

Amazon Kindle eBook for  "Shrepad Shree Vallabh Charitramrut Marathi"

Amazon Kindle eBooks collection

Shreepad Shree Vallabh Mahasanstan ***

Shree Guru Charitra - Marathi!

Shree Nrusinha Saraswati!

Shree Swami Samartha! (www.SwamiOm.com) 

ShreeGuru Datta Treya!

।। श्रीस्वामीसमर्थ महात्म्य ।। पोथी: Kindle eBook #

Divine Glory of the Lord Shree Swami Samartha: Kindle eBook

Contact Us by filling below form:

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Kuravpur (Kurugaddi), Raichur, Karnataka...

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.

For Members:

Visit Downloads Section from the top for Pictures & eBooks downloads...
Download Apps from Google Play Store... Search for "[email protected]"